Projekt Re-Start

Projekt Re-Start sa snažil o spoločenskú zmenu v meste Rimavská Sobota a v celom okolitom regióne. Projekt “Re-Start” bol podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. OZ Naša Sobota získalo na projekt grant v hodnote 39 327 €. Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem občanov o rozhodovanie v rámci mesta, verejné dianie a širšie spoločenské témy. Súčasťou projektu bolo aj zapojenie miestnych aktivistov a verejných činiteľov do aktivít projektu.

Projekt sme začali s organizovaním štyroch dvojdňových vzdelávacích treníngov občianskych aktivistov/lídrov a lokálnych verejných činiteľov. Tematicky boli zamerané na zručnosti v oblasti zapájania miestnych komunít do verejného diania a rozhodovania, komunikáciu v konflikte, facilitáciu (vedenie stretnutí) a rozpoznanie manipulácií vo verejnom priestore.

Neskôr sme k tomu pridali verejné diskusie s odborníkmi na rôzne občianske/verejné témy. Celkovo sme zorganizovali 10 diskusii, ktorých sa zúčastnilo viac ako 200 občanov. Začínali sme s diskusiou o participatívnom rozpočte s názvom “Buď súčasťou rozhodnutí”, ďalej nasledovala diskusia k územnému plánovaniu “Územné plánovanie: základ pre rozvoj mesta”. Potom sme prešli na témy týkajúce sa životného prostredia v meste, “Zeleň v meste” a Ja/Smeti/Mesto o odpadovom hospodárstve. Za tým nasledovala diskusia o nemotorovej doprave “Auto vs. bicykel”. V letnej sezóne roku 2020 sme priniesli tému obnovy, ochrany a nájdenia nového využitia technickým pamiatkam v diskusii “Železný Gemer”. Neskôr sme sa opäť vrátili k témam orientovaným na zlepšenie fungovania samosprávy. Boli to témy “Inteligentné mesto” (o koncepte Smart City) a “Otvorená samospráva” (o transparentnej samospráve). Posledné diskusie boli venované nadregionálnym témam “Cestovný ruch: príležitosť pre rozvoj regiónu” a “Klimatická kríza sa nás týka”. Okrem týchto diskusii sme sa v septembri 2020 zapojili do Európskeho týždňa mobility a zorganizovali sme na námestí v Rimavskej Sobota “Nemotorové raňajky”, kde sme podávali občerstvenie pre chodcov a cyklistov, ktorí využili nemotorú dopravu na ceste do svojej práce. Ďalej sme sa v januári 2021 zapojili do Maratónu písania listov, čo je najväčšia ľudskoprávna akcia na svete organizovaná Amnesty International. Každoročne sa vyberú prípady porušovania ľudských práv a celý svet posiela listy, aby osoby, ktoré sa skrývajú za týmito prípady prestali byť porušované ich ľudské práva. Môže ísť o prepustenie z väzenia, zastavenie vyšetrovania a iné. 

Podarilo sa nám v rámci projektu napísať Zásady participatívneho rozpočtu pre Rimavskú Sobotu, podľa ktorých úspešne prebieha jeho prvý ročník. Tie doplnili Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Využili sme zákon o slobodnom prístupe k informáciám, aby sme zistili, v ako stave prebieha poslancami schválený proces aktualizácie územného plánu. Následne sme zorganizovali workshop ku aktualizácii územného plánu. Výsledok worshopu bol podaný ako oficiálny občiansky podnet – Naša Sobota o.z. v spolupráci s OZ Odvážme sa zrýchliť ku aktualizácii územného plánu. V rámci projektu bola vytvorená mobilná aplikácia Moja Sobota, na zapájanie verejnosti do verejného diania v Rimavskej Sobote, prostredníctvom nahlasovania podnetov (napr. chýbajúci kanálový poklop) a iné. Tie sú následne triedené a posúvané na vyriešenie mestskému úradu. Aplikácia sa spustí po zlepšení epidemiologickej situácie na Slovensku. 

Zdarne prebehol program LídeRS, ktorého účastníkmi boli aktívni študenti Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote. Študenti identifikovali problémy vo svojom okolí a vypracovali projekty, ktorými sa ich snažili vyriešiť. Na začiatku sa prihlásilo 17 účastníkov. Nakoniec deväť účastníkov rozdelených do troch tímov, realizovalo počas piatich mesiacov tri malé projekty na škole: Ekoprojekt, Valentínsky ples a Projekt na skrášlenie priestorov školy. Ekoprojekt sa snažil zvýšiť povedomie o zaplavení planéty plastami, najmä oceánov. Na škole počas tohto projektu prebiehal zber plastov s cieľom znížiť ich objem na škole. Valentínsky ples reagoval na potrebu mládeže, ktorá sa chcela spoločensky vyžiť a zabaviť. Väčšia časť výťažku zo vstupného smerovala na charitu a druhá časť ako základ pre ďalší ročník plesu. Cieľom Projektu skrášlenia školy bol urobiť všedný školský priestor krajším a príjemnejším doplnením motivačných citátov. Prostriedky na realizáciu boli získané z predaja drobných predmetov na vianočnej burze. Kvôli sprísneniu protiepidemiologických opatrení sa ďalší ročník programu LídeRS nerealizoval.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options