Pravidlá používania a ochrany osobných údajov aplikácia Moja Sobota

Pravidlá používania a ochrany osobných údajov  aplikácia Moja Sobota

Prevádzkovateľ:
Naša Sobota občianske združenie
Sobôtka 5116/3
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 42310229

Zodpovedná osoba: Marián Štúrik (štatutár)
email: info@nasasobota.sk
tel. č.: 0908 812 812

Úvodné ustanovenia

Súčasťou užívania aplikácie Moja Sobota je spracúvanie osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zásadami a požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Z dôvodu transparentného nakladania s osobnými údajmi užívateľov aplikácie pripravil prevádzkovateľ aplikácie Moja Sobota tieto informácie o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – GDPR

Prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“), spracúva vybraté osobné údaje: informácie z facebookového účtu, údaje o polohe a GPS z fotografie podnetu pre určenie polohy, ak s ich spracovaním vopred nesúhlasil užívateľ. Aplikácia ďalej eviduje ID zariadenia (Device ID) a transakčné údaje týkajúce sa zadaných podnetov a návrhov. Údaje sú zbierané jedine na účely používania Aplikácie a poskytovanie služieb s ňou súvisiacich. Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľovi dáva svoj súhlas na spracovanie údajov dobrovoľne. Dáva ho na celú dobu existencie svojho účtu v aplikácii Moja Sobota ako aj na dobu evidencie podnetu alebo pripomienky a to až do ich zmazania. Osobné údaje sú prevádzkovateľom uchovávané v zabezpečenej databáze spravovanej prevádzkovateľom. Užívateľ tiež dáva súhlas na poskytnutie vyššie vymenovaných údajov o užívateľovi samospráve, ktorej je podnet alebo návrh adresovaný.

Prevádzkovateľ aplikácie v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov nespracúva žiadne osobné údaje Užívateľa, okrem údajov uvedených vyššie. Užívateľ je kontaktovaný prostredníctvom tzv. push-notifikačných správ aplikácie informujúcich o obsahu zadanom prevádzkovateľom aplikácie (prípadne prostredníctvom e-mailu ako nepovinného údaju). Predtým užívateľ musí súhlasiť so zasielaním push-notifikačných správ aplikácie informujúcich o obsahu zadanom prevádzkovateľom aplikácie. Ak užívateľ uvedie aj kontaktný e-mail, súhlasí so zasielaním emailových notifikačných správ aplikácie informujúcich o obsahu zadaným prevádzkovateľom aplikácie Moja Sobota.

Podmienky pre užívanie aplikácie

Vytvorenie prístupového účtu k aplikácii

Užívateľ sa po inštalácii aplikácie Moja Sobota môže prihlásiť len prostredníctvom vytvoreného účtu na sociálnej sieti Facebook. Prihlásením sa pomocou účtu na sociálnej sieti Facebook vzniká účet v aplikácii Moja Sobota, ktorý je prepojený s účtom na sociálnej sieti Facebook. Zriadením si prístupového účtu užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami používania a bez výhrad s nimi súhlasí. Pri samotnom zriadení prístupového účtu nie sú priamo na email zaslané prihlasovacie údaje. Prístupový účet je dostupný inštaláciou aplikácie v smartfóne. Užívateľ je výlučne zodpovedný za správu svojho prístupového účtu v aplikácii a za všetku ním vykonávanú činnosť prostredníctvom aplikácie Moja Sobota. Užívateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi akékoľvek neoprávnené použitie alebo narušenie bezpečnosti prístupového účtu. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu ani ujmu vyplývajúcu z neoprávneného použitia prístupového účtu užívateľa.

Práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ je povinný pri používaní aplikácie Moja Sobota dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a konať v dobrej viere. Užívateľ zaručuje a zodpovedá za to, že akékoľvek informácie, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi sú presné, úplné a pravdivé a zodpovedajú skutočnému stavu. Užívateľ zaručuje, že akékoľvek informácie, ktoré prevádzkovateľovi alebo cez aplikáciu poskytne, nebudú porušovať ani podporovať porušovanie autorských práv tretích osôb, práv k patentom, ochranným známkam, obchodnému tajomstvu, alebo akýchkoľvek iných práv duševného vlastníctva alebo práv na ochranu osobnosti fyzických osôb alebo dobrej povesti právnických osôb. Užívateľ má nárok na zmenu a vymazanie údajov vo svojom prístupovom účte. Ak si tak užívateľ praje, je potrebné písomne kontaktovať prevádzkovateľa na email: info@nasasobota.sk so žiadosťou o zmenu alebo vymazanie údajov.

Užívateľ nesmie sám ani prostredníctvom inej osoby:

 1. používať aplikáciu Moja Sobota akýmkoľvek protiprávnym spôsobom;
 2. komunikovať prostredníctvom aplikácie pod falošným menom alebo pod identifikačnými údajmi tretej osoby;
 3. umožniť inej osobe použitie prístupového účtu do aplikácie Moja Sobota;
 4. vyvíjať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla narušiť bezpečnosť alebo integritu informačných systémov prevádzkovateľa, aplikácie Moja Sobota alebo iných platforiem používaných aplikáciou;
 5. vyvíjať činnosť k získaniu neoprávneného prístupu k aplikácii Moja Sobota;
 6. neoprávnene zhromažďovať a spracovávať údaje o akejkoľvek inej osobe, ktorá používa aplikáciu Moja Sobota ;
 7. uvádzať a posielať akékoľvek údaje, materiály, obsah alebo informácie, ktoré neoprávnene zasahujú do práva na ochranu osobnosti fyzických osôb, práva na ochranu dobrej povesti právnickej osoby, autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva alebo ktoré sú protiprávne, nepravdivé. Ďalej zavádzajúce, urážlivé, pornografické, alebo ktoré obsahujú alebo podporujú vírusy, trójske kone alebo iné škodlivé kódy, ktoré sú vyvinuté a/alebo určené na znefunkčnenie, vymazanie, poškodenie, prerušenie, nežiaduce ovplyvnenie bežnej prevádzky alebo zabezpečenie neoprávneného prístupu k počítačovým systémom, databázam alebo softvéru používaných aplikáciou Moja Sobota;
 8. vyvíjať činnosť, ktorá môže narušiť správu, bezpečnosť a/alebo riadne fungovanie aplikácie Moja Sobota;
 9. kopírovať, verejne rozširovať, predávať, prevádzať, predávať strojový ani zdrojový kód aplikácie ani používať metódy spätného inžinierstva za účelom odhalenia zdrojového alebo strojového kódu aplikácie Moja Sobota;
 10.  zneužiť aplikáciu Moja Sobota na rozširovanie počítačových vírusov, červov, trójskych koní alebo iných škodlivých kódov;
 11.  vyvíjať činnosť smerujúcu k získaniu neoprávneného prístupu k aplikácii Moja Sobota alebo na server, na ktorom je prevádzkovaná aplikácia. 

Zmeny aplikácie

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia:

 1. zaviesť nové prvky ako súčasť softvéru aplikácie Moja Sobota vrátane zmien, ktoré môžu mať vplyv na fungovanie aplikácie (vrátane exkluzívnej kompatibility len s najnovšími verziami operačného systému smartfónu);
 2. vykonať aktualizáciu aplikácie Moja Sobota;
 3. zmeniť funkcionality aplikácie Moja Sobota ;
 4. vykonať úpravy, aktualizácie, či vylepšenia aplikácie Moja Sobota.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek vydať aktualizovanú verziu aplikácie Moja Sobota a je tiež oprávnený (nie však povinný) automaticky elektronicky aktualizovať verziu aplikácie, ktorú užívateľ používa vo svojom zariadení. V prípade technickej poruchy na strane poskytovateľa verejných dátových služieb alebo akejkoľvek tretej osoby, je prevádzkovateľ oprávnený prerušiť prístupnosť aplikácie i bez predchádzajúceho upozornenia.

Požiadavky na operačný systém a mobilné zariadenia

Využívanie aplikácie Moja Sobota je možné len prostredníctvom kompatibilného zariadenia. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku, na to že aplikácia bude kompatibilná so zariadením užívateľa. Požiadavky na operačný systém a konfiguráciu mobilných zariadení potrebné pre inštaláciu a používanie aplikácie sa môžu v čase meniť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto požiadavky meniť aj bez predchádzajúceho informovania užívateľa.

Zodpovednosť prevádzkovateľa

Majiteľom všetkých práv k aplikácii a prevádzkovateľom aplikácie Moja Sobota je prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ nezaručuje, že aplikácia spĺňa požiadavky užívateľa- nepretržite prístupná, bezpečná a bez chýb, a že prípadné chyby aplikácie budú okamžite odstránené. Za porušenie povinností zo strany prevádzkovateľa sa nepovažuje, ak dôvodom nedostupnosti a/alebo nefunkčnosti aplikácie je chyba v dôsledku opravy alebo údržby dátovej telekomunikačnej siete, jej súčasti alebo príslušenstva. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nedostupnosť a/alebo nefunkčnosť aplikácie spôsobenú okolnosťami vyššej moci. Za okolnosť vyššej moci sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli prevádzkovateľa. Bráni mu v splnení povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by prevádzkovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku tuto prekážku predvídal Za použitie aplikácie zodpovedá výlučne užívateľ, a to i v prípadoch, kedy je aplikácia užívaná treťou osobou prostredníctvom prístupového účtu užívateľa. Zmluvné strany sa spolu dohodli, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky funkčnosti aplikácie. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť dátovej siete, verejnej dátovej siete, hardwarového vybavenia, ani za zálohovanie údajov, stav programového vybavenia užívateľa a za prípadné zásahy tretích osôb do programového vybavenia užívateľa. Za účelom posúdenia dodržiavania týchto Pravidiel používania užívateľom si prevádzkovateľ vyhradzuje právo monitorovať prístup a používanie aplikácie užívateľom. Prevádzkovateľ je oprávnený, podľa vlastného uváženia, odoprieť prístup k aplikácii v prípade skutočného alebo domnelého zneužitia aplikácie užívateľom alebo v prípade skutočného alebo domnelého porušenia Pravidiel používania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prístup k aplikácii akejkoľvek osobe, podľa svojho uváženia, a to bez ohľadu na to, že užívateľ už bol v minulosti registrovaný alebo aplikáciu používal. Prevádzkovateľ má právo vymazať akýkoľvek údaj alebo akúkoľvek informáciu poskytnutú užívateľom, ktorá je podľa názoru prevádzkovateľa urážlivá, obscénna alebo ktorá má za cieľ uviesť iného do omylu, alebo ktorá porušuje autorské práva, práva k ochrannej známke, patentu alebo inému právu duševného vlastníctva alebo vlastnícke právo tretej osoby alebo ktorá je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov alebo ktorá je inak protiprávna alebo porušuje tieto Pravidlá používania a pozastaviť za týchto okolností užívateľovi prístup k aplikácii. Prevádzkovateľ nezodpovedá za chyby prenosu údajov, ani za poškodenie alebo ohrozenie informácii prenášaných prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že aplikácia bude bezpečná a nebude obsahovať žiadne softvérové chyby alebo vírusy. Užívateľ je plne zodpovedný zakonfiguráciu vlastných informačných technológií a počítačových prostriedkov slúžiacich na prístup k aplikácii a jej využívanie. Prevádzkovateľ prijme primerané opatrenia na ochranu pred nefunkčnosťou svojho vybavenia a softvéru, a bude vykonávať pravidelnú archiváciu údajov.

Zodpovednosť za škodu

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo nemajetkovú ujmu spôsobenú užívateľovi nefunkčnosťou aplikácie, nedostupnosťou prístupového účtu, aplikácie ani za škodu spôsobenú v dôsledku situácie a udalostí, ktoré nastali nezávisle od vôle prevádzkovateľa, a ktoré prevádzkovateľ nemohol ovplyvniť, ako napr. dôsledky pôsobenia vyššej moci, dôsledky rozhodnutí orgánov verejnej moci a dôsledky konania tretích osôb v súlade s právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím prístupových údajov užívateľa do aplikácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu alebo nemajetkovú ujmu spôsobenú nesprávnym používaním aplikácie, s tým súvisiacu stratu dát, za škodu spôsobenú nemožnosťou používať aplikáciu z dôvodu hardvérového a/alebo softvérového vybavenia mobilného zariadenia (t.j. smartfónu), prostredníctvom ktorého užívateľ aplikáciu používa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo nemajetkovú ujmu, ktorá by bola spôsobená konaním prevádzkovateľa, ktoré jej ukladajú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za dôsledky udalosti, ktoré má pod kontrolou užívateľ, a ktoré môže ovplyvniť užívateľ, ani za dôsledky plnenia pokynov užívateľa. Užívateľ je povinný nahradiť prevádzkovateľovi akúkoľvek škodu alebo náklady, ktoré vzniknú v súvislosti alebo ako následok porušenia ktorejkoľvek povinnosti užívateľa podľa týchto Pravidiel používania. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu, ktorá vznikne užívateľovi alebo subjektu územnej samosprávy používaním aplikácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah podnetov, návrhov, materiálov, informácii a údajov zaslaných alebo inak poskytnutých užívateľom subjektu územnej samosprávy prostredníctvom aplikácie.

Poskytnutie licencie na používanie aplikácie

Všetky práva duševného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na aplikáciu Moja Sobota, sú výlučným vlastníctvom prevádzkovateľa. Na dobu prihlásenia užívateľa do prístupového účtu v aplikácii poskytuje prevádzkovateľ užívateľovi osobnú časovo obmedzenú, územne neobmedzenú, neprevoditeľnú, nevýhradnú licenciu na používanie aplikácie. Užívateľ je oprávnený používať aplikáciu len v súlade s týmito Pravidlami používania a všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to len v rozsahu, v akom to umožňuje užívateľské rozhranie aplikácie. Užívateľ je oprávnený používať aplikáciu výlučne na osobné účely užívateľa. Užívateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu prevádzkovateľa licenciu previesť ani udeliť tretej osobe sublicenciu.

Zmeny pravidiel používania

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu meniť tieto Pravidlá používania. Ak užívateľ nesúhlasí so zmenami Pravidiel používania, čo i len čiastočne, nesmie aplikáciu ďalej používať.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options