Projekt Re-Start

Projekt Re-Start sa snaží o kladnú spoločenskú zmenu v meste Rimavská Sobota a v celom okolitom regióne. Projekt “Re-Start” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. OZ Naša Sobota získalo na projekt grant v hodnote 39 327 €. 

Zámerom projektu je pozitívna spoločenská zmena v meste Rimavská Sobota a okolitom regióne. Cieľom projektu je zvýšiť záujem občanov o rozhodovanie v rámci mesta, verejné dianie a širšie spoločenské témy. Súčasťou projektu je aj zapojenie miestnych aktivistov a verejných činiteľov do aktivít projektu. 

Projekt pozostáva z troch súčastí:

  1. vzdelávanie súčasných občianskych aktérov/lídrov a lokálnych verejných činiteľov v oblasti spoločenských zmien,
  2. zapojenie širšej spoločnosti do verejného diania a rozhodovania prostredníctvom diskusii na pálčivé témy. Vytvorenie on-line platformy pre občanov slúžiacej na jednoduchšie zapojenia sa do verejného diania,
  3. výchova mladých lídrov k dobrovoľníctvu a občianskemu aktivizmu.

Počas prvej časti prebehnú celkovo štyri vzdelávacie tréningy k témam:

  • – občianska participácia,
  • – ako sa brániť manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu,
  • – facilitácia (vedenie stretnutí),
  • – komunikácia v konflikte.

Tieto tréningy majú pomôcť miestnym občianskym lídrom a verejným činiteľom zapájať občanov do verejného diania. 

V druhej časti budeme organizovať odborné diskusie, vedené nezávislým moderátorom, o horúcich témach, ktoré trápia občanov mesta. Na diskusiách zaznejú odborné názory a argumenty k diskutovanej téme. Na každú diskusiu budú prizvaní aj predstavitelia z regionálnej a komunálnej politiky. Diskusie budú otvorené pre širokú verejnosť. Úsilím je, aby občania získali vecný a odborný názor na vybranú tému. 

Tretia časť bude venovaná stredoškolskej mládeži. V rámci programu LídeRS, ktorý OZ Naša Sobota spustilo v roku 2018, sa budeme usilovať vychovávať stredoškolských študentov v občianskom aktivizme. Máme v pláne pripraviť dva semináre pre 15 študentov. Súčasťou seminára by bola aj príprava a realizácia jednoduchého projektu pre komunitu občanov mesta Rimavská Sobota. 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options